Din lejekontrakt

Med den nye lejelov, der trådte i kraft den 1. juli 2022, blev der samtidig autoriseret en ny standardlejekontrakt for beboelseslejemål. Den nye kontrakt hedder; typeformular A 10. Standardkontrakten kan anvendes ved alle typer beboelseslejemål; lejlighed, andelsbolig, ejerlejlighed, enkeltværelse og enfamiliehuse. Kontrakten kan også bruges ved fremleje. Frem til den 31. august 2022 skulle man som udlejer benytte den autoriseret lejekontrakt A9 fra 2015 – eller selv udarbejde en individuel boliglejekontrakt. 

Lejekontrakt: Som udgangspunkt findes der ingen egentlige formkrav til indgåelse af en lejeaftale. Dog skal lejeaftalen indgås skriftligt iht. lejeloven “Lov om Leje” §11 stk. 1 såfremt én af parterne ønsker det, og her er det en god ide at anvende en godkendt typeblanket.

Lejekontraktens særlige vilkår – § 11
Lejekontraktens ubetinget vigtigste del er også den sidste del, nemlig § 11. Det er her, der aftales særlige afvigelser i forhold til lejelovens almindelige bestemmelser. Eksempelvis om man må ryge i lejemålet, om huslejen kan stige, om der kan kommunikeres via e-mail, detaljer om vedligeholdelse samt brug og en lang række andre vigtige detaljer afhængig af lejemålet.

Efter den nye lejelov, der trådte i kraft 1.7.2015, er det blevet påpeget, at man ikke må generalisere (altså bruge formuleringer, som ikke gælder specifikt for dette lejemål), og at man ikke må gentage forhold, der allerede er beskrevet andre steder i lejekontrakten. Herudover er det vigtigt, at din udlejer formulerer sig juridisk korrekt. Alle afvigelser i forhold til formularen skal skrives i § 11. Man må kun skrive dér, hvor der er gjort plads til det i typeformularen! I værste fald kan lejekontrakten blive set som værende ugyldig, hvis der ændres i formularen.

Husorden mm. – §10
Visse ting kan også angives i § 10, men det er kun forhold, som ikke afviger til ulempe for dig, men nærmere beskriver og specificerer forhold .

Vejledningen skal vedlægges
Lejekontrakten indeholder en vejledning, som skal udleveres sammen med lejekontrakten.

Afholdelse af indflytningssyn
Hvis din udlejer kun udlejer én bolig, er der ikke noget krav om, at der skal afholdes et indflytningssyn. Har han mere end ét lejemål, skal der afholdes et indflytningssyn. Indflytningssyn skal varsles inden afholdelsen. Uanset om udlejer har ét eller flere lejemål, er det en rigtig god idé, at afholde et indflytningssyn. Det er her, du kan sikre dig, at du og din udlejer får en fælles afstemning om lejemålets stand ved indflytning (se også under fanebladet “Ind- og udflytning”). Er det lejede mangelfuldt ved lejeforholdets begyndelse, skal du for ikke at miste retten til at påberåbe manglen (beskriv fejlen/manglen og tag evt. nogle billeder), senest 14 dage efter lejeforholdets begyndelse, skriftligt meddele din udlejer, at du vil gøre den gældende. Det er til begge parters gavn, når du engang flytter ud igen.

Skal forbrug betales ud over huslejen?
Skal der betales for forbrug ud over huslejen, skal man kunne dokumentere forbruget (dvs. der skal typisk opsættes individuelle forbrugsmålere), og udlejer er pligtigt til, at der skal laves årlige forbrugsregnskaber, som indeholder en klagevejledning. Ved udlejning af værelser vil man næsten altid inkludere forbrug, fordi andet ikke er praktisk muligt. Man kan også vælge, at du afregner forbrug direkte med de respektive forsyningsselskaber, men her er det en god idé at sætte sig ind i, hvad det betyder for dig i forhold til hæftelse ol. vedr. betalinger.

Se video over sørgelig vedligeholdelse