Lejekontrakt – vær opmærksom på

Indgåelse af lejekontrakt

Der findes ingen egentlige formkrav til indgåelse af en lejeaftale. Lejeaftalen kan sagtens indgås mundtligt mellem udlejer og lejer. Det følger dog lejelovens “Lov om leje”  §11, stk. 1, at lejeaftalen skal indgås skriftligt, hvis den ene part ønsker det. Det anbefales i dag at anvende den standardiserede lejekontrakt Type A10, der trådte i kraft sammen med den nye reviderede lejelov 1.7.2022.

Den skriftlige aftale:
Det er dog normalt, at stort set alle lejeaftaler indgås skriftligt. Det være sig i en SMS , på bagsiden af en serviet, pr. mail eller på en standard formular. Uanset hvordan aftalen indgås, er der visse ting, du som lejer skal være opmærksom på.

Lejeaftale indgået på en standard typeformular:
Er lejeaftalen udarbejdet på en standard kontrakt, skal den være autoriseret af det ministerium, som boliglovgivningen henhører under på tidspunktet for autorisation af en sådan kontrakt. Indgås lejeaftaler ved hjælp af en standardiseret lejekontrakt, fremgår det af lejelovens “Lov om leje” §11, stk. 2, at bestemmelser, der medfører ringere vilkår for lejeren, end hvad loven angiver, skal være dobbelt fremhævet for, at de kan gøres gældende. Formålet med bestemmelsen er, at lejer skal gøres særligt opmærksom på, at der her er nogle vilkår, som ikke stiller lejer så godt, som lejeloven ellers gør. Som lejer skal du sørge for at læse lejekontrakten godt og grundigt igennem inden du skriver under og især være opmærksom på følgende paragraffer:

§3 – lejens sammensætning:
Vær her opmærksom på, om den leje du betaler er for høj. Din lokale lejerforening “De Forende Frie Lejere” vil hurtigt kunne oplyse dig, om din m² pris er for høj. Du skal også være opmærksom på at dine aconto beløb, da der alene kan opkræves aconto bidrag for varme, vand og el, når der aflægges årligt korrekte forbrugsregnskaber. Opkræves der aconto bidrag til vand og el, så er der krav om, at der forefindes individueller målere, som du skal have adgang til. Tjek her afkrydsningerne §5 i lejekontrakten. Udlejer kan IKKE opkræve aconto bidrag til trappeleje og renovation (herunder skorstensfejning).

§4 – forudbetalt leje og depositum:
Iht. lejelovens “Lov om leje” §58 stk.3, kan udlejer ikke opkræve mere end max. 3 måneders leje til depositum samt 3 måneders forudbetalt husleje.
Da depositum henstår som udlejers sikkerhed, kan det ikke bos op på samme måde som forudbetalt husleje. Er forudbetalt husleje f.eks. 3 måneders leje, skal lejer ikke betale husleje de tre sidste måneder inden fraflytningen.

§7 – Lejemålets stand ved ind- og udflytning:
Bestemmelsen her er vigtigt at bære opmærksom på, da den fastslår, hvilke forpligtigelser du som lejer har ved din fraflytning. Reglerne blev ændret markant ved lovændring af 1.7.2015. Før denne dato kunne udlejer ved fraflytning kræve, at lejemålet blev afleveret nyistandsat (hvidtning, maling, tapetsering, gulvlakering) uanset hvor længe, du som lejer beboede lejemålet. Denne mulighed har udlejer ikke længere efter lejelovsreguleringen 1.7.2015, hvor begrebet nyistandsat blev ændret til normal istandsættelse – et lejemål skal som udgangspunkt afleveres i samme stand som ved overtagelsen, dog minus almindelig ælde og slitage. Under alle omstændigheder er det vigtigt, at du som lejer sikrer dig bevis for, hvilken stand lejemålet var i, da du overtog det. Det kan du gøre ved at udarbejde en fejl- og mangelliste (tag billeder og beskriv), som du skal sende til din udlejer indenfor de første 14 dage efter overtagelsen af lejemålet. 

§8 – vedligeholdelse i lejeperiode:
Denne bestemmelse er også vigtigt, da udlejer her har mulighed for at pålægge dig som lejer at varetage den indvendige vedligeholdelse i lejeperioden. Dvs. at du som lejer løbende i lejeperioden skal varetage den indvendige vedligeholdelse hvidtning, maling, tapetsering og evt. gulvlakering). Det har naturligvis en vis betydning for, i hvilken stand lejemålet har, den dag du fraflytter, da de fleste udlejere ved fraflytningssynet ofte vil påberåbe sig ting, der skal udbedres, og som der i retfærdighedens navn  kan være tvivl om. De Forenede Frie Lejere tilbyder som en ekstra betalt service at deltage ved fraflytningssyn.

§11 – Særlige vilkår:
Når der indgås en lejeaftale med en udlejer, er dette absolut den vigtigste paragraf i lejekontrakten at være yderst opmærksom på. Her har udlejer mulighed for at tilføje samtlige forpligtigelser, som udlejer ønsker, at lejer skal varetage, dog blot de ikke strider med lejelovens præceptive (ufravigelige) regler. Er du i tvivl, så lad De Forende Frie Lejere læse din kontrakt igennem inden du underskriver den.

Vejledning:
Ifm. indførelse af den nye lejekontrakt (gældende fra 1.7.2022) typeformularen A10 fremgår det klart af blanketten, at vejledningen er en del af lejekontrakten. Udleverer udlejer ikke vejledningen til lejeren i forbindelse med indgåelse af lejeaftalen, vil dette betyde, at alle vilkår, der stiller lejer ringere end hvad lejeloven oprinder, er ugyldige. For typeformular A8 (før 1.7.2015) havde lovgiverne ikke på samme måde taget stilling til, hvilken rolle vejledningen skulle have.

Kontakt os via mail info@dffl.dk eller på telefon 28 930 720 – se åbningstider . . .