Generalforsamling 2-3-2023 – DFFL

Kære medlem, du inviteres hermed til ordinær
Generalforsamling i De Forenede Frie Lejere

Torsdag den 2. marts 2023 kl. 18.30

Sted: De Frivilliges Hus – Stationen, Lille Sct. Hans Gade 7, 8800 Viborg

Dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Årsberetning
  • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse samt budget til orientering
  • Indkomne forslag, skal være foreningen i hænde senest to uger før generalforsamlingen
  • Fastsættelse af medlemskontingenter
  • Valg til bestyrelse og suppleant
  • Valg af revisor og revisor suppleant for 1 år
  • Eventuelt

Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer, der på indkaldelsestidspunktet er medlem og har betalt medlemskontingent.
Medlemmer kan med bestyrelsens accept lade sig præsentere ved en bisidder.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal afleveres skriftligt til bestyrelsen senest den 16. februar 2023 på mail til  info@dffl.dk

Der bliver ved ankomst serveret kaffe/te og vand samt smørrebrød kl. 18:30.
Du bedes derfor tilmelde dig på info@dffl.dk eller på tlf. 25 53 75 12 senest mandag dag den 27. februar 2023.
Selve generalforsamlingen forventes påbegyndt kl. 19:00.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
De Forenede Frie Lejere – DFFL